Dodaj ogłoszenie

Regulamin

Regulamin serwisu ogloszeń Polonika.fr 


Poniższy regulamin dotyczy wszystkich ogłoszeń serwisu Polonika.fr


1. Portal Polonika.fr nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami. 
2. Portal Polonika.fr zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny. 
3. Portal Polonika.fr nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu. Portal Polonika.fr w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań. 
4. Portal Polonika.fr oraz jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Polonika.fr, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych. 
5. Portal Polonika.fr zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych, stron internetowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne. 
6. Portal Polonika.fr zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla portalu Polonika.fr

Uwaga!

W trosce o jakość naszego serwisu i na prośby internautów ZABRANIA SIĘ umieszczania na Polonice ogłoszeń lub wypowiedzi, które naruszą prywatność lub godność osobistą osób trzecich.

Zamieszczający Ogłoszenie godzi się zapłacić odszkodowanie dla Polonika.fr  w wysokości 1000 euro (słownie, tysiąc euro) za umieszczenie każdego ogłoszenia lub wypowiedzi które zniesławi, będzie dyskryminowało lub naruszy inne prawa jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu, naruszy prawa autorskie lub patentowe. 

Taką samą karę godzi się zapłacić użytkownik, który wbrew zakazom, zamieszcza ogłoszenia standardowe lub wypowiedzi stanowiące reklamę (firm lub  usług) lub promujące inne serwisy internetowe o charakterze komercyjnym lub spamuje Polonikę umieszczając to samo ogłoszenie lub wypowiedź wielokrotnie.

Każde złamanie regulaminu serwisu ogłoszeniowego Polonika.fr grozi zablokowaniem konta.

UŻYTKOWNIK 

1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu. 
3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika). 
4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa francuskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu 
5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Polonika.fr podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. 
6. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami francuskiego prawa. 
7. Portal Polonika.fr przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik. 
8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami. 


ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ 

1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia. 
2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których: 
* treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii; 
* treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi we Francji; 
* treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi; 
* treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń); 
* treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach); 
* treść ogłoszenia oferuję prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi; 
* treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail; 
* treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby; 
* treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.; 
* treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi; 
* treść oferuje odpłatne usługi seksualne, 
* treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr; 
* treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby. 
* treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne, 
3. W kategorii "Towarzyskie/Matrymonialne" zabrania się umieszczania: 
* ogłoszenia zawierające treści pornograficzne (również zdjęcia), 
* ogłoszenia których treść jest wulgarna, 
* ogłoszenia zawierające treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące we Francji, 
4. W kategorii "Biznes: Usługi, Współpraca oraz Handel: Kupię, Sprzedam" 
* ogłoszenia nadawane przez firmy stanowia reklamę. Wpisy w tych kategoriach podlegaja opłacie. 
* ogłoszenia zawierajace informacje o usługach stanowia reklame. Wpisy w tych kategoriach podlegaja opłacie. 
5. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal Polonika.fr zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty. 
6. W sytuacji w której, jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia użytkownika, a on sam jest informowany poprzez automatycznie generowaną wiadomość o ich zablokowaniu. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal Polonika.fr ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Portal Polonika.fr zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. 
2. Przy złożonym systemie informatycznym jak w przypadku Polonika.fr, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. 
3. Polonika.fr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego. 
4. Polonika.fr zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal Polonika.fr nie zwraca kosztów usługi w przypadku zablokowania konta użytkownika. 

Aktualności
Reklama