Dodaj ogłoszenie

Referendum. Gdzie głosować we Francji.

REFERENDUM 

 6 września 2015 r.

6 września 2015 roku  odbędzie się referendum ogólnokrajowe, w którym obywatele Polscy wypowiedzą
się na trzy następujące pytania:

• Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
• Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
• Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

 1. GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony
nie później niż do 3 września 2015 r.

Głosowanie 

będzie się odbywało 

w niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach od 06:00 do 22:00.

We Francji Obwodowe Komisje Referendalne znajdować się będą w Paryżu i w Lyonie.

UWAGA – szczegółowa informacja na temat siedzib i numerów komisji wyborczych pojawi się na stronie internetowej niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych o powołaniu obwodów do głosowania za granicą

 

Wyborcy zamierzający głosować w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP
w Lyonie (www.lyon.msz.gov.pl), powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez Konsulat Generalny RP w Lyonie. 

Warunkiem osobistego udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
oraz wcześniejsze
(nie później niż do 3 września 2015 r.) wpisanie się do spisu wyborców.

Wyborcy, którzy posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania, nie muszą zapisywać się do spisu wyborców. Wyborca, który wpisał się do spisu wyborców prowadzonego przez konsula, ale nie będzie mógł zagłosować we wskazanym okręgu, może wnioskować (do 4 września 2015 r.) o wydanie mu przez konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. 

Zgłoszenia do spisu wyborców w celu głosowania korespondencyjnego można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub
w formie elektronicznej:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
 3, rue de Talleyrand, 75007 Paris

tel.:  01 43 17 34 22

fax:  01 43 17 34 34

 e-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać: 

 1. Nazwisko i imię (imiona)
 2. Imię ojca
 3. Datę urodzenia
 4. Numer ewidencyjny PESEL
 5. Adres zamieszkania za granicą
 6. Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
 7. Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego
 8. Adres zameldowania w Polsce
 9. Dane kontaktowe (telefon, mail)

Termin zgłoszenia do spisu wyborców do głosowania osobistego
upływa 3 września 2015 r.

II. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony
nie później niż do 19 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenia do spisu wyborców w celu głosowania korespondencyjnego można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub
w formie elektronicznej:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
 3, rue de Talleyrand, 75007 Paris

tel.:  01 43 17 34 22

fax:  01 43 17 34 34

 e-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

 1. Nazwisko i imię (imiona)
 2. Imię ojca
 3. Datę urodzenia
 4. Numer ewidencyjny PESEL
 5. Adres zamieszkania za granicą
 6. Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
 7. Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego
 8. Adres zameldowania w Polsce
 9. Dane kontaktowe (telefon, mail)
 10. Dokładny adres pocztowy we Francji, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.

Odesłanie pakietu wyborczego do Wydziału Konsularnego odbywa się na koszt wyborcy. Głosujący może również dostarczyć pakiet osobiście do właściwej komisji w dniu referendum.

Więcej informacji na temat referendum można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://referendum2015.pkw.gov.pl/

Reklama